yonsai_kohaku
yonsai_kohaku

Yansai Maruten Kohaku - 72 cm - 1.100 Euro